facebooktwitter instagram youtube

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA DE SABADELL

sabadellCONTACTE

smartphone

93 725 31 44 / 93 748 13 41 


push pinc/ Indústria, 9 - 08202 Sabadell
c/ Sallarès i Pla, 40 - 08202 Sabadell

world grid

www.safasabadell.com

 twitter instagram facebook

NOSALTRES

La nostra escola va ser fundada el 13 de juny de 1890 per la Mare Pilar Vilà al carrer Sant Josep, 10. L’escola va anar creixent i, al 1909, s’inaugurà un nou edifici modernista al carrer Indústria que s’afegia a l’anterior. Durant els anys 60, es va ampliar aquest edifici, creant una segona planta. Era una escola per a noies i s’hi impartia des de Jardí d’Infància (4 anys) fins a 4t de batxillerat (grau elemental). L’any 1970 es va reconèixer el grau superior i es va passar a impartir 5è i 6è de batxillerat. També hi havia una classe de nens que canviaven d’escola en fer la primera Comunió.
Amb la Llei d’Ensenyament de l’any 1971, l’escola va passar a impartir EGB. Les alumnes acabaven l’escolaritat a 8è. Durant aquests anys (des del 1975 fins el 1984), es va fer BUP i COU en horari nocturn. L’any 1977, l’escola passà a ser mixta.
L’any 1983 es va inaugurar el pavelló esportiu SAFA, situat al carrer Sallarès i Pla. Més tard, s’adquirí un terreny al costat de l’edifici del carrer Sant Josep. Aquest fou enderrocat i s’hi construí un nou edifici que fou inaugurat l’any 1995.
Amb la llei d’ensenyament LOGSE, es va decidir avançar la reforma educativa i, el curs 1994-95, es va començar el primer curs d’Educació Secundària Obligatòria. A partir d’aquell moment, els alumnes acabaven l’escolaritat al nostre col·legi a 4t d’ESO.
L’any 2006, es comprà un nou terreny al carrer Sallarès i Pla, al costat del pavelló esportiu, i s’hi construí un nou edifici per a l’ESO i el Batxillerat. L’any 2008 va començar la tercera línia de P3.

IMATGES

ETAPES EDUCATIVES

  • Educació Infantil
  • Educació Primària
  • Educació Secundària
  • Batxillerat

SERVEIS QUE OFERIM

 acollidamenjadorextraescolarspsicopedagogianataciopractiquesllibres

PROJECTES PEDAGÒGICS 

Perfil de sortida de l’alumne:

A la nostra escola volem educar els alumnes per tal que esdevinguin persones lliures, responsables, respectuoses i comprensives; dialogants, solidàries i compromeses en la millora de la societat; capaces d’adaptar-se als canvis, crítiques, amb interès per la cultura i que sàpiguen ser felices i fer feliços els altres, d’acord amb una visió cristiana de la vida.
Amb aquesta intenció l’escola inicia enguany un nou projecte d’innovació pedagògica que parteix de la nostra missió i del perfil de sortida de l’alumne, és a dir, d’aquells trets que ens agradaria que caracteritzessin els nostres alumnes quan acabin la seva formació amb nosaltres.
El claustre observarà els alumnes de P3 a 2n de Batxillerat de manera sistemàtica pel que fa a una sèrie d’aspectes relacionats amb el respecte, la responsabilitat i la igualtat de drets i d’oportunitats. Després, el tutor o tutora compartirà aquestes observacions amb els alumnes destacant els seus punts forts i les famílies seran informades d’aquest procés a les entrevistes i a les notes de final de curs.
Considerem que aquest projecte reforçarà l’acompanyament que fem dels nostres alumnes i els ajudarà a créixer com a persones.

Aprenentatge de la llengua anglesa:

L’escola prioritza l’aprenentatge de la llengua anglesa dedicant-hi temps i recursos.
A EI es treballa dos cops per setmana en grups desdoblats. A P4 i P5 és la llengua vehicular a la matèria de jocs al pati.
A EP i ESO es dediquen hores complementàries a l’estudi de l’anglès.
A ESO i Batxillerat es fa una hora d’anglès en grup desdoblat per tal de millorar la pràctica de la llengua oral i la comprensió de textos en anglès.
L’àrea d’educació visual i plàstica es porta a terme en anglès des de 1r d’EP fins a 3r d’ESO.
L’escola disposa d’un auxiliar de conversa nadiu que col·labora en les classes d’anglès.
Els alumnes de 6è d’EP que ho desitgen es presenten a l’examen de Movers de la Universitat de Cambridge. Aquest examen el portem a terme a la nostra pròpia escola.
Els alumnes de l’ESO i de Batxillerat que tenen interès per presentar-se als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge reben classes extres gratuïtes perquè es familiaritzin amb el format de la prova. Una persona de l’escola acompanya els alumnes a Barcelona el dia de realització de la prova PET o First Certificate.

Projecte Interdisciplinari:

Durant tots els cursos d’EP es porta a terme un Projecte Interdisciplinari.
El contingut del projecte parteix d’alguna tema de coneixement del medi, d’un tema d’interès dels alumnes o d’un tema que proposi l’escola a nivell general.

- Treball Cooperatiu:

Utilitzem aquesta metodologia per a realitzar els projectes d’aquesta etapa i, de manera ocasional, dins les altres àrees amb la intenció d’anar fomentant aquesta estratègia metodològica.
Consisteix en organitzar la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament i de manera coordinada per tal d’anar resolent tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. Els objectius dels participants estan estretament vinculats, de tal manera que cada alumne només pot assolir els seus objectius si, i només si, els altres aconsegueixen assolir els seus. La cooperació consisteix, doncs, en treballar junts per assolir objectius comuns.
El treball cooperatiu facilita situacions on el professor no atén a un alumne en concret sinó a un grup amb una problemàtica o interessos comuns i els alumnes estan més implicats en el treball i intenten buscar solucions en conjunt.
Es propicia el treball en equips reduïts d’alumnes potenciant la interacció entre ells, amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts escolars, cadascú fins al màxim de les seves possibilitats, i que aprenguin a treballar en equip.
Els membres d’un equip d’aprenentatge cooperatiu tenen una doble responsabilitat: aprendre el que el professorat els ensenya i contribuir a què ho aprenguin també els seus companys d’equip. El treball cooperatiu afavoreix la interdependència positiva entre els membres del grup perquè es valora que l’èxit de tots depèn de l’èxit de cadascú.
En els grups d’aprenentatge cooperatiu és necessària la responsabilitat individual, de manera que cada membre del grup té la responsabilitat de fer les seves aportacions i demostrar el seu aprenentatge. Cada membre es fa personalment responsable de contribuir a assolir els objectius del grup i d’ajudar els altres membres a què els assoleixin, però també es fa responsable del seu propi aprenentatge, ja que ningú pot aprendre per ningú.
El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques atès que

• Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

• Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.

• Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

 • Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.

• S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

EntusiasMAT:

El curs passat vam iniciar un procés de renovació metodològica en l’àrea de matemàtiques. Hem apostat per implantar el programa EntusiasMAT. Es tracta d’una nova manera d’entendre les matemàtiques i fer-les més vivencials i significatives.
La filosofia de l’EntusiasMAT parteix de la base que el món es pot entendre de forma matemàtica, per tant, les matemàtiques deixen de ser una matèria dins de l’aula i es converteixen en un aspecte més de l’entorn del nen.
L’EntusiasMAT és un projecte didàctic pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats. En aquest sentit, s’ha d’entendre com una proposta que té com a objectiu principal ensenyar i apropar als alumnes l’aprenentatge de les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat.
Amb EntuasiasMAT els infants aprenen els diferents conceptes matemàtics a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació. L’objectiu és que els nens passin de mica en mica del pensament concret al pensament abstracte.

Escola verda:

Un grup de mestres i alumnes anomenats EcoSAFA treballen el projecte de les 3 “R” inclòs a l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Sabadell. Ells vetllen per aplicar-lo a l’escola i educar tots els alumnes en l’adquisició dels hàbits ecològics de Reduir, Reciclar i Reutilitzar.

Programa de consum de fruita:

Els alumnes de cicle inicial i mitjà estem inscrits en el Pla de consum de fruita a les escoles que promociona la Generalitat.
Consisteix a distribuir gratuïtament fruita i verdura fresca als escolars de primària dels centres educatius que ho demanin. És una iniciativa de la Unió Europea que es fa efectiva per una acció coordinada dels Departaments d’Agricultura, Salut i Ensenyament.
Els objectius són els següents:

- Oferir fruita gratuïta en els esmorzars i berenars dins del centre escolar.
- Informar sobre els beneficis d'incrementar el consum de fruites i verdures, i sobre la seva diversitat, característiques, producció, l’estacionalitat, etc.
- Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.

Es pretén, doncs, potenciar accions que afavoreixin la salut dels infants, com ara augmentar el consum de fruites i verdures, fruita seca, llegums, aigua i joc actiu. I reduir el consum de llaminadures, begudes refrescants, brioixeria i joc sedentari.

Si esculls el nostre centre, el teu fill...

Viurà estimant - Serà responsable i respectuós- Amb esperit trascendent - Tecnològicament Responsable - Emprenedor - Saludable – Treballador – Crític amb el consum i el medi ambient – Culte – Artístic i Creatiu – Compromès amb la igualtat de drets i oportunitats – Capaç de resoldre problemes – Segur de si mateix – Competent en altres llengües- Bon comunicador – Gestor de la informació.